คำศัพท์ภาษาอาเซียน/ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนตุลาคม 2556