การให้บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

   ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการให้บริการภาครัฐแห่งชาติ "การบูรณาการที่เป็นเลิศ" การให้บริการของศูนย์บริการร่วมฯ ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) โดยมีการรวมงานบริการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้สามารถส่งมอบงานบริการได้หลากหลาย ณ ศูนย์บริการร่วมฯ เพียงแห่งเดียว และมีการจัดระบบให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแทนกันได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาขน รวมถึงประชาชนได้รับโอกาส  ในการมีงานทำ ฝึกอาชีพ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ ซึ่งศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพิษณุโลก มีการให้บริการ จำนวน 43 งานบริการ ประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และการให้บริการเบ็ดเสร็จ