ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 2 )
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ระยองเทรดแฟร์ 2019"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมทบทวนการบันทึกข้อมูล ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดกิจกรรม “โครงการ ส่งน้องกลับบ้านและกลับมาทำงาน อย่างปลอดภัย” และโครงการ “เมาไม่ขับ กลับมาทำงานอย่างปลอดภัย”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของด่านตรวจ/จุดตรวจ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีปิดการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1/2562)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” 7 วัน 7 เส้นทาง ภายใต้โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2562