ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553
โครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน" จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นเรื่องการบริหารงบประมาณในปี 2554
แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค 3 พบหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T/ASO) ในสถานประกอบกิจการระดับจังหวัด ประจำปี 2553
สรจ.พิษณุโลก ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สรจ.พิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"
ร่วมพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกันยาน 2553
จังหวัดพิษณุโลก...ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายชลชนะ สุริยนาคางกูร) และคณะ ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553
พิธิปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการ "ทำดี มีอาชีพ" จังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"