ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและแผนการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานฯ
สรจ.พิษณุโลก ร่วมจัดประชุมตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)
สรจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่านนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานไทยร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)
แรงงานจังหวัดฯ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ
สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ (อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ)
สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ (อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ)
สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 2/2554
ประชุมคณะทำงาน "โครงการโรงงานสีขาว" จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 4)