ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2555
สรจ.พิษณุโลก ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ัรับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานฯ
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอเมืองฯ)
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม)
จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงาร "ค่ำนี้มีนัด...ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน"
สรจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ)
ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย)
สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2555
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 1/2555
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานฯ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" และจัดบริการด้านแรงงานฯ
สรจ.พิษณุโลก ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมตามโครงาร "ค่ำนี้มีนัด ผวจ.พบประชาชน" ประจำปี 2554-2555 ครั้งที่ 4
สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
จังหวัดพิษณุโลก จัดนิทรรศการ "พลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก"
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2555
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ
จังหวัดพิษณุโลก จัดงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2555
สรจ.พิษณุโลก ร่วมอยู่เวรประจำร้าน "มัจฉากาชาด" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2555