ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการทบทวนและติดตามแผนคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560-2564
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ครั้งที 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) จังหวัดพิษณุโลก (รุ่นที่ ๒)
สรจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการโครงการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการคืนคลองสวย
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบ และแนวทางการประเมินส่วนราชการ (Video Conference)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือน มกราคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทิดพระเกียรติ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก และพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562