ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติดยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก หัวข้อวิชา "คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Road Show ”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการประชุมพัฒนารูปแบบแนวทางดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะ ในกลุ่มวัยทำงาน (แรงงานนอกระบบ)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเพื่อเพื่อรับฟังชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีการมอบนโยบายและมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง