ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์(พระปรางค์) และพระพุทธชินราช พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็บสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช