ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สรจ.พิษณุโลก ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลก (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2583)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2562