ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติตำนานสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อน หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ภาคเหนือ)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งานหมอยา@สองแคว : Herbs For Health Innovation 2019"
สรจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมอ@ยาสองแคว : Herbs For Health Innovation 2019”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน )
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานจังหวัด
สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติดยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก หัวข้อวิชา "คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก