ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล
สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สรจ.พิษณุโลก ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลก (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด)