ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

           ลำดับที่                                                ชื่อ – นามสกุล

               ๑                                            นายวีรวัฒน์          คนฉลาด

               ๒                                           นายจักรพันธ์        เกิดไผ่ล้อม

               ๓                                           นายอโณทัย          ใจอ่อน

 

 

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เวลา ๐๘.๓๐ น.