ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
           ลำดับที่                                                ชื่อ – นามสกุล
               ๑                                        นางสาวอักษิญา         อัครชญาวงศา
               ๒                                        นางสาวปาหนัน         ชัยมงคล
               ๓                                        นางสาวพรพิมล         พูลโพธิ์
               ๔                                        นางสาวกนกพรรณ      กันจู
               ๕                                        นางสาวอารีรัตน์        เรื่องลือ
               ๖                                        นางสาวนิภาพร         โสตถิถาวร
               ๗                                        นางสาวอมรรัตน์        สีทน
               ๘                                        นางสาวชนาภัทร            คงทัน
               ๙                                        นางสาวมณฑา          มลิลา
              ๑๐                                       นางสาวสุจิตรา          ดีทิพย์
              ๑๑                                       นางสาวนุจรี             ชำนาญเสือ
              ๑๒                                       นางสาวนิตยา           พัดทุ่ง
              ๑๓                                       นางสาวรัตนาพร        กลึงเอี่ยม