ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

 ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

 

                 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1  อัตรา วุฒิการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช./ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง) อัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,000 บาท  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2555 และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) ถนนวังจันทน์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก  โดยสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่

                1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                3. สำเนาวุฒิการศึกษา

                4. สำเนาในอนุญาตขับขี่รถยนต์

                5. สำเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฯ

                6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) ถนนวังจันทน์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก  หรือสอบถามรายละเอียดที่ โทร.0-5524-80475 ต่อ 102 โทรสาร 0-5524-8076  ในวัน เวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)