ขอเชิญร่วมเชียร์และโหวตให้คะแนนเยาวชนตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประกวด To Be Number One ในระดับประเทศ ประจำปี 2555

          จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ชื่อ TO BE NUMBER ONE IDOL หรือ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

 

          ในการประกวดดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 1 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์ อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รหัสประจำตัว TI 15 และต้องเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ โดยเข้าบ้าน TO BE NUMBER ONE เพื่อทำกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ณ เดอะไพนรีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เริ่มตั้วแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2555

 

          จึงขอประชาสัมพันธ์พร้อมกับร่วมเชียร์และโหวตให้คะแนนเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL โดยสามารถโหวตได้ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1900-94 ตามด้วยเลขรหัสประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2555