ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)

 

ข่าว สรจ.พล.                            ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

 
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)
 
                  ด้วยกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) เป็นประธานและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ผ่านหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกจังหวัด
                  นายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดประสานหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถบริจาคได้ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ๕ แห่ง ได้แก่
                  ๑) สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น ๓ ) โทร. ๐-๕๕๒๔-๘๐๗๕
                  ๒) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น ๓ ) โทร. ๐-๕๕๒๔-๖๒๕๗
                  ๓) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น ๓ )
                        โทร. ๐-๕๕๒๘-๒๑๙๑
                  ๔) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น ๔ )
                        โทร. ๐-๕๕๒๔-๕๐๒๐
                  ๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ๙๙ หมู่ ๖ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
                        โทร. ๐-๕๕๒๙-๙๒๗๐-๕
                  หรือสามารถบริจาคเงินโดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงแรงงาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๘๓-๐-๑๒๗๔๖-๔ ชื่อบัญชี “เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงแรงงาน” และเมื่อนำฝากเงินแล้ว ขอได้โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay-in) ไปยังกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือโทรสาร ๐-๒๒๓๒-๑๑๖๙, ๐-๒๒๔๗-๙๑๗๗
------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข่าวนี้