เปิดจดทะเบียนแล้ว!!! แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา? ปี 2554