โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

         ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ หรือผู้ว่างงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

         นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงแรงงานได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือตามโครงการฯ รวม 2 กิจกรรม ได้แก่

         1. กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน  เพื่อให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด หรือบูรณะอาคารสถานที่ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจ้างงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด อัตราค่าจ้างคนละ 150 บาท/วัน ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน และ

         2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน/ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณสมบัติ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรและสาขาอาชีพอิสระต่างๆ โดยหลักสูตรฝึกขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าฝึกอบรมคนละ 120 บาท/วัน ระยะเวลาการฝึกไม่เกิน 30 วัน

 

         หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 (อาคาร 7 ชั้น) โทร. 05524 8075 – 6  

 

********************************