สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรม

       เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ที่ปฏิบัติหน้าที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย