สรจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่

      เมื่อเวลา 13.00 น. นายธวัช  เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา  ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่ บ้านวัดขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และเวลา 15.00 น. เยี่ยมผู้ประกันตน (ผู้ทุพลภาพ) ในพื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ราย เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตน