สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด (กิจกรรมที่ 2) และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

           วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด (กิจกรรมที่ 2) และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเลอปาร์ค ตำบลอรัญญิก และวัดสมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานได้ทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา การสร้างเครือข่ายในสถานประกอบการในรูปแบบ "พิษณุโลกโมเดล" และการทํากิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว