สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562

    วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการ  สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีวาระสำคัญ อาทิ สรุปผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม  สรุปผลการประเมินโครงการให้บริการด้านแรงานในพื้นที่ กำหนกการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และรายงานผลกาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  เป็นต้น