แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ

                     นางศิรา  สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมที่สำคัญดังนี้
                    1. เวลา 08.45 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
                    2. เวลาเดียวกันร่วมบูรณาการ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
                    3. เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (กบจ.) ครั้งที่ 5/2553 ณ ห้องประชุม 771  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
                    4. เวลา 10.00 น. ร่วมบูรณาการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก (กรอ.) ครั้งที่ 5/2553 ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก