สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

     เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมาย นายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 23 คน (ชาย 16 คน/หญิง 7 คน) และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 87 คน (ชาย 76 คน/หญิง 11 คน) ไม่พบการกระทำผิดทางด้านแรงงานแต่อย่างใด