สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

 

 

 

 

                สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ได้มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก