จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบาทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

 

            นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบาทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุม 24 คน ที่ประชุมได้ทบทวนบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของเครือข่ายอาสามัครแรงงานของอำเภอวัดโบสถ์ พิจารณาคัดเลือกแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอคนใหม่ รวมทั้งมีการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย ประเด็น "แนวทางการพัฒนางาน การประชาสัมพันธ์งาน และปัญหาอุปสรรคของ  อาสมัครแรงงาน เป็นต้น