จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 2/2553

 


 

                    นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ เพิ่มเติม 13 โครงการ จ้างงานเพิ่ม 347 คน วงเงินงบประมาณ 843,900 บาท