ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553          เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน