ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

           สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ และ นส.วิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2553 ในกิจกรรมการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาช่างก่อสร้าง พร้อมร่วมเป็นพยานการมอบเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ บ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน และบ้านนาม่วง หมู่ที่ 5 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน