จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  จัดให้มีกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า" ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแบบบูรณาการเป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย