สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเวทีบูรณาการคืนข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นส.วิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเวทีบูรณาการคืนข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษาภคม 2553 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก