สรจ.พิษณุโลก ตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประเภทกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 สถานประกอบกิจการ และประเภทกิจการฟาร์มเลี้ยงหมู ในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 สถานประกอบกิจการ ดังนี้

1.บริษัท เมืองพลรีดเดอร์ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 289 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ปิดกิจการ) ประเภทกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่

 
 
 
 
 
2.บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม เลขที่ 191 หมู่ที่ 13 ตำบลบางระกำ  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลูกจ้างคนไทยจำนวน 29 คน  ลูกจ้างชาวพม่าจำนวน 14 คน  ประเภทกิจการฟาร์มเลี้ยงหมู