สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ตามคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทไร่อ้อย

       1.นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ 366 หมู่ 2 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลูกจ้างคนไทย 10 คน ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว (พม่า) 25 คน

       2.นางฟ้า แจ่มแจ้ง 160/1 หมู่ 14 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน