สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

         เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม “การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีนายไพโรจน์  อินทร์ยัง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางทิพวรรณ แตงร่ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  นายเด่นดวง  ลำเพยพล  นักวิชาการพัฒนาฝีมือชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และนายพิพัฒน์  ทองสะอาด นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด ร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 93 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้แก่ นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ณ อาคารสัมมนา โรงแรมวังแก้ว ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก