สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก บริจาครถยนต์ส่วนกลางสำนักงานเพื่อเป็นสื่อการสอน (คุรุภัณฑ์การฝึก)

        เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานหวัดพิษณุโลก ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมีนายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสื่อการสอนต่อไป