สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดการสัมมนา “โครงการขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน”

         เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน” โดยมีนางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ ดร.สุทรรศน์  สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ” นายไพโรจน์  อินทร์ยัง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” นางทิพวรรณ  แตงร่ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการขยายความคุ้มครอง สร้างหลักประกันทางสังคมตามมาตรา 40” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ รถแท็กซี่ รถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ อาสาสมัครแรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านผู้รับจ้างแบบไม่เต็มเวลา แรงงานผู้พิการ และแรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน