ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

      เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) โดยมีนางประไพจิตร อ้นจู ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดพิษณุโลก 3 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน