จังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พักแบบบูรณาการ ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงาน รวม 117 คน (เป็นชาย 55 คน และหญิง 62 คน) จากการตรวจติดตาม ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเด็ก ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้แนะนำภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ การจ้างงานผู้สูงอายุ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฏหมายประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และภารกิจภารกิจด้านแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ในสถานประกอบกิจการ ดังนี้

 

    1.โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน รวม 85 คน

 

 

 

 

 

2.วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน รวม 32 คน