สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

 

1.โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

2.โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

3.โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

4.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด  อำเภอบางกระทุ่ม                       จังหวัดพิษณุโลก

 

 

5.โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านโฉงใต้ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

6.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโฉงใต้ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก