ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2557

AttachmentSize
tab1_2.xls96 KB