คำศัพท์ภาษาอาเซียน/ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2556