คำศัพท์ภาษาอาเซียน/ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556