คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ประจำเดือนสิงหาคม 2556